Małopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

+48 504 693 379

E-mail: biuro@mpg-geodezja.pl

Kim jesteśmy?

Małopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne to zespół geodetów z doświadczeniem. Zdobywaliśmy je przy wielu pracach geodezyjnych wykonywanych w różnych częściach Polski.

 

Czym się zajmujemy?

Wykonujemy prace geodezyjne związane z budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym oraz budową obiektów kubaturowych. Prowadzimy geodezyjne obsługi inwestycji drogowych i mostowych. Wykonujemy mapy do celów projektowych i mapy do celów prawnych. Zajmujemy się podziałami nieruchomości. Prowadzimy prace mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenie punktów granicznych i wznowienie znaków granicznych. Sprawdź naszą ofertę.

 

Planujesz budowę domu, garażu lub innego budynku? Planujesz doprowadzić wodę, prąd, gaz lub kanalizację do działki? Zobacz, do czego potrzebny Ci będzie geodeta.

Mapa do celów projektowych

⇒ Jednym z pierwszych dokumentów, jakie mogą być niezbędne Inwestorowi przy budowie budynku na działce, jest mapa do celów projektowych. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, na której projektant - architekt wykonuje plan zagospodarowania terenu objętego opracowywanym projektem. Wykonujemy mapy do celów projektowych dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz pod wszelkiego rodzaju inwestycje drogowe, mostowe i inne. 

Wytyczenie budynku

⇒ Kolejnym etapem, w którym będziesz potrzebował geodety, to wytyczenie. Geodeta wyznacza w terenie ustalenia planu zagospodarowania terenu z projektu budowlanego oraz wyznacza stałe punkty wysokościowe - repery. Wykonanie tych czynności geodeta potwierdza wykonując odpowiedni wpis do dziennika budowy. Zajmujemy się wytyczaniem budynków oraz sieci uzbrojenia terenu.

Inwentaryzacja powykonawcza

 Dokumentem niezbędnym do zakończenia inwestycji budowlanej jest mapa inwentaryzacji powykonawczej. Geodeta wykonuje taki dokument, inwentaryzując wybudowany budynek, mierząc ułożony w wykopie przewód oraz inne elementy podlegające inwentaryzacji. Wykonujemy inwentaryzacje powykonawcze budynków wraz z przyłączami. Inwentaryzujemy sieci uzbrojenia terenu

 

Chcesz podzielić działkę? Sprawdź, jak to zrobić.

Podział działki

⇒ Podział nieruchomości to proces mający na celu powstanie nowych działek ewidencyjnych z działki istniejącej. Podziału takiego można dokonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu przestrzennego, a w przypadku jego braku - zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podziału nieruchomości można dokonać też niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu - niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonujemy podziały nieruchomości.

 

Zajmujesz się inwestycjami drogowymi i mostowymi? Przeczytaj.

Geodezyjna obsługa inwestycji

⇒ Prowadzimy geodezyjne obsługi inwestycji drogowych, mostowych, kubaturowych. Posiadamy uprawnienia zawodowe do wykonywania tych czynności. Sami firmujemy naszą pracę.

 

Masz nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym?

Regulacja stanu prawnego

⇒ Wielokrotnie zdarza się, że nieruchomości gruntowe posiadają nieuregulowany stan prawny. Prowadzimy prace geodezyjne mające na celu regulację stanów prawnych takich nieruchomości.

 

Podstawy prawne

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków